Internacionalistická komunistická skupina

I.K.S.

Angličtina
Francouzština
Španělština
Arabština
Čeština
Němčina
Řečtina
Maďarština
Kurdština
Portugalština
Ruština
Turečtina
Čínština
Italska
Srbochorvatština
Švédština

Kontakt:

info [at] gci-icg [dot] org

Přečtěte si také:

Materiály přímé akce

Co je nového?

Čtěte

KOMUNISMUS

Diktaturou proletariátu za zrušení námezdní práce

Ústřední tiskový orgán Internacionalistické komunistické skupiny (IKS) v češtině

Kdo jsme?

Komunistická organizace není plodem subjektivních snah hrstky militantů, nýbrž je předně a především výsledkem dějinných determinant, které nezvratně tlačí proletariát, aby se ustavil jako třída, aby se organizoval jako síla, jako strana, odlišná od všech buržoazních stran a stojící proti nim. Organizační úsilí proletářských menšin – konkretizované v časoprostoru vznikem komunistické skupiny – je zásadně určováno komunismem jakožto hnutím a jeho dějinnou stranou, tj. nashromážděnými vzpomínkami na veškeré zkušenosti z minulých bojů zhuštěné do programu. Ani vznik naší skupiny se těmto dějinným determinantám nevymyká.

Internacionalistická komunistická skupina (IKS) existuje od roku 1978.

Publikujeme centrální revue ve francouzštině, němčině, angličtině, arabštině, španělštině, maďarštině, kurdštině a portugalštině. Rovněž máme texty v řečtině, perštině, ruštině, srbochorvatštině, turečtině a češtině.

Naše skupina se vzpouzí veškeré národní realitě. Není svázána s žádnou zemí a nevztahuje se k dějinám žádného národa.

Jejím výchozím bodem byla centralizace hrstky militantů pocházejících z různých kontinentů a hovořících různými jazyky. Ti byli na základě mnoha různých zkušeností z bojů a na základě reflexí porážek těchto bojů ochotni celosvětově spolu rozvíjet a centralizovat svoji společnou militantní činnost.

Vzhledem ke společnému politickému obsahu našich roztržek jsme se pak rozhodli své diskuse a polemiky formalizovat ve společné organizační struktuře a definovali jsme se jako „Internacionalistická komunistická skupina“.

„Internacionalistická“ - Jsme si dobře vědomi, že tento termín je ve spojení s termínem „komunistická“ nadbytečný, ale přesto se charakterizujeme jako „internacionalisté“, především proto, abychom zdůraznili, že komunismus – od samého svého počátku a jako hnutí – vylučuje národní stát, národ, národní boj. Dáváme tím najevo, že naše skupina je organizována přímo na mezinárodní úrovni. Neustavili jsme svoji skupinu prvně jako „národní stranu“, abychom se později otevřeli „mezinárodnímu“ měřítku. Začali jsme přímo centrálním orgánem – samozřejmě překládaným do různých jazyků – který se vždy zabývá obecnými zájmy hnutí, vždy zdůrazňuje homogenitu podmínek vykořisťování proletariátu na celém světě a vždy ukazuje, co mají všechny tyto podmínky společného: realitu kapitálu a tudíž i proletariátu a podmínek pro uskutečnění komunismu.

Na jiné rovině nám termín „internacionalistická“ rovněž umožňuje distancovat se od mnoha kontrarevolučních formací, maskujících se jako komunistické (stalinisté, trockisté, maoisté, bordigisté...), které více či méně ostudným podporováním toho či onoho tak zvaně revolučního národa umožňují panující ideologii, aby komunismus spojovala s na rudo natřeným kapitalismem tzv. „komunistických zemí“.

„Komunistická“ - Od nepaměti všechny buržoazní frakce (versaillští, fašisté, republikáni, stalinisté, liberálové...) zuřivě útočily na strašidlo obcházející kapitalistickým světem - na komunismus. Revolucionáře (a naše skromné uskupení v tomto ohledu není žádnou výjimkou) však příliv urážek a neustálých falzifikací formulovaných během dějin proti komunismu vždy nechával chladnými. Komunismus - lidská pospolitost, kolektivní bytí, beztřídní společnost - zůstává perspektivou, za niž vášnivě bojujeme. Právě proto, že jsme komunisté, tak tváří v tvář kapitalistické katastrofě, diktatuře zisku a peněz, neustálému propadu našich životních podmínek, hlasitě a jasně požadujeme zrušení tohoto mrtvolného světa, zrušení soukromého vlastnictví, státu, vykořisťování člověka člověkem. Společně s našimi soudruhy napříč dějinami a světem opětovně trváme na nutnosti beztřídní společnosti, bez peněz a práce, kde bude jediný terén pro rozkvět lidské aktivity tvořit svobodné nakládání s časem a věcmi.

„Skupina“ - Vytvořením skupiny znovu dáváme najevo historickou vůli revolučních proletářů organizovat se jako síla, centralizovat se ve stranu. Netvrdíme, že jsme „strana“, protože víme, že skutečné ustavení třídy (a tudíž i strany) nezávisí na žádných nabubřelých prohlášeních samozvanců, ale na hmatatelném kvalitativním kroku k sociální konfrontaci s kapitálem, státem a buržoazií. Proto se považujeme za frakci komunistického hnutí; snažíme se existovat jako mezinárodní jádro centralizace proletariátu a - jako takoví - participovat na úsilí avantgardních menšin o centralizaci bojové pospolitosti existující na celém světě.

oOo

Své mezinárodní diskuse jsme se tedy rozhodli dál vést (teď už je tomu déle než dvacet let) jako Internacionalistická komunistická skupina. Abychom si znovu přisvojili dějiny - komunistický program - přirozeně jsme svůj zájem a diskuse soustředili na vrcholné roztržky, s nimiž naše třída doposud přišla - na mezinárodní revoluční vlnu bojů v letech 1917-1923. Četné texty publikované v našich revue, které se bez nějakých ideologických apriori snaží nalézt poučení z tehdejší revoluce a kontrarevoluce v Rusku, Německu, Maďarsku, Americe..., jsou svědectvím o tomto kolektivním díle a vášnivých debatách, které vyvolalo.

Kromě centralizování mezinárodní diskuse o období 1917-23 naše revue rovněž bojují proti všem ideologiím a zaujímají stanoviska k mnoha otázkám: ke kritice vědy, práce, ekonomie, filozofie. Objevují se v nich texty proti státu, reprodukce historických textů naší třídy („naše třídní paměť“) a texty s naším postojem k současným faktům, událostem, historickým polemikám...

Samozřejmě, že zde nelze popsat skutečný život naší skupiny, podstatu poučení, které si bereme z dějin a už vůbec ne obsah našich stanovisek. Naše revue, texty, letáky... ovšem celkem dobře popisují, že:

  • komunismus, beztřídní společnost, neznamená konec dějin, nýbrž začátek vědomé historie lidského druhu
  • kapitalismus ze své univerzální podstaty a zjednodušováním třídních protikladů vytváří podmínky pro svoji vlastní negaci, podmínky pro komunismus, ale také společenskou sílu, která jej nastolí: proletariát
  • revoluční diktatura naší třídy zruší stát a rozdrtí jakékoli pokusy o opětovné zavedení hodnoty
  • demokracii nelze redukovat na jednu z podob kapitalistického panství, neboť tvoří podstatu buržoazní diktatury
  • komunistické hnutí se staví proti všem buržoazním stranám „pravice“ i „levice“, proti parlamentarismu, odborářství a všem silám, které udržují sociální smír
  • souhlas s komunismem je popřením celé dnešní společnosti, popřením soukromého vlastnictví, peněz... ale také práce, školy, rodiny, vědy...
Pro celkovou představu o našich příspěvcích jsme nedávno vytvořili úplný seznam článků vydaných v naší francouzské a španělské revue. Tuto brožuru lze na požádání získat na našich centrálních adresách (poštovní schránka nebo e-mail).

Vedle našich centrálních revue, které vydáváme pravidelně, jsme v roce 1989 publikovali také naše „Teze programové orientace“ ve španělštině, francouzštině a arabštině, a anglická verze se objevila v roce 1999. Tyto teze představují pokus o syntézu mezinárodní diskuse a komunistické kritiky, které provozujeme od samého počátku. Nechtěli jsme vypracovat X-tou verzi toho či onoho posvátného textu, nýbrž představit „fotografii“, moment námi započatého permanentního kolektivního úsilí o obnovu programu. Jakožto nepřátelé všech biblí se takovýmto dokumentem snažíme pouze o stále přesnější vymezení komunistické praxe rozchodu s kapitalistickou společností. Naše Teze se pokoušejí vyjádřit skutečné hnutí rušící etablovaný řád. Jako takové jsou tudíž samozřejmě nedokonalé a nedokončené a zůstanou takové, dokud revoluce sama neuvede do praxe radosti života bez peněz, třídy a státu.

oOo

Sektářství je jednou z charakteristik období sociálního smíru a uskupení militantů mohou sama o sobě ztěží uniknout šílené logice konkurence, která panuje ve společnosti soustředěné na dělbu a na válku všech proti všem. Těchto obtíží jsme si vědomi a jsme ochotni proti sektářství bojovat. Proto se snažíme (stejně jako v našich vnitřních debatách) systematicky navrhovat vzájemné sbližování v rámci mezinárodní bojové pospolitosti.

V tomto smyslu vyzýváme všechny, kdo dál bojují proti světu založenému na vykořisťování člověka člověkem, aby si přivlastňovali naše texty, reprodukovali je, pouštěli do oběhu a aby naše revue považovali za své vlastní. Naše texty jsou výsledkem kolektivního úsilí a jako takové nejsou vlastnictvím nikoho konkrétního, náležejí třídě, která žije a bojuje, aby zrušila své postavení vykořisťované třídy a tak i všechny třídy, veškeré vykořisťování.

Stejně jako revolucionáři před námi i my svůj tisk považujeme za nepostradatelný prostředek revoluční propagandy, kolektivní agitace, programového vývoje, akce.

Chceme, aby naše texty byly předmětem četby militantů, aby byly diskutovány, kritizovány a používány ke konfrontaci jiných postojů. Takto by se jasně definoval terén revoluce a kontrarevoluce a dostávalo by se - stále rozhodnější podpory - revolučnímu vedení nastolovanému naší třídou, když se ustavuje jako třída a celosvětová dějinná síla.

Našim čtenářům

Soudruzi, revue, jako je tato, může ve svém úkolu, kterým je organizovat komunistickou akci, plně uspět pouze tehdy, pokud se jí aktivně účastní její čtenáři a sympatizanti. Jakýkoli váš příspěvek - teoretický, kritický nebo praktický - nnám pomůže ukout skutečný nástroj revoluce.

Používejte tento materiál! Není ničím soukromým vlastnictvím - je součástí odkazu nahromaděných zkušeností naší třídy. Třídy, která žije, zápasí a bojuje, aby zničila námezdní práci a tak i všechny třídy, veškeré vykořisťování. Používejte tyto texty, diskutujte je, reprodukujte je...

Pokud vás naše postoje zajímají - pokud o nich chcete diskutovat nebo s námi spolupracovat - kontaktujte Internacionalistickou komunistickou skupinu. Napište na následující adresu, aniž byste na obálce zmiňovali jméno skupiny:

BP 33 * Saint-Gilles (BRU) 3 * 1060 Bruxelles * Belgie

Email: info [at] gci-icg [dot] org

Naše poslední publikace


KOMUNISMUS Č.3
(Červen 2011)
Ústřední tiskový orgán IKS v češtině
| PDF|

Přečtěte si také:

Teze programové orientace (Úvod)

Koncepty a překlady

Materiály přímé akce